Menu Close

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia konkursą socialinio darbuotojo padėjėjo pareigoms užimti ( dirbančio 1 etatu, lygis – C ).

Darbo vieta : Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro  Bendruomeniniai vaikų globos namai, adresu: Sodo 11, Ažuožerių k., Anykščių rajonas.

Darbas slenkančiu darbo grafiku, suminė darbo apskaita

 

 Darbo pobūdis – padėti globotiniams (rūpintiniams) adaptuotis Bendruomeninių vaikų globos namų padalinyje, bendruomenėje, visuomenėje, gauti visas būtinas socialines, ugdymo ir kitas paslaugas, garantuoti socialinį saugumą, palaikyti ryšius su biologine šeima, artimaisiais, spręsti ugdymo, saviraiškos, mokymosi motyvacijos, užimtumo, elgesio problemas, padėti augti savarankiškais visuomenės nariais. Socialinio darbuotojo padėjėjas ugdo ir padeda globotiniui (rūpintiniui) palaikyti socialinius įgūdžius, teikia pagalbą asmens higienos priežiūroje, užtikrina ir prižiūri priskirtų patalpų švarą ir tvarką. Jis turi gebėti bendrauti su vaikais bei teigiamai veikti vaiko asmenybės vystymąsi.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, būti išklausiusiam 40 val. įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus, turėti Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos (GIMK), patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2018-06-01 įsakymu Nr. BV-66 , baigimo pažymėjimą būtų privalumas.
  2. Turi būti ne teistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas.
  3. Savo darbe turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su socialinių paslaugų teikimu, socialinio darbo organizavimu, įstaigos nuostatais Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Bendruomeninių vaikų globos namų padalinio veiklos aprašu, Centro Direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės priežiūros, civilinės saugos instrukcijomis ir kt.
  4. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi vadovautis individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo bei pripažinimo, atsakomybės ir kompetencijos principais, laikytis etikos normų ir asmens duomenų apsaugos normų.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis

Pretendentas privalo pateikti:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
  3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas
  4. Gyvenimo parašymą ( CV)

Dokumentai siųsti Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro el. paštu anyksciu.svgc@gmail.com iki 2022-09-12 d.

Pretendentų atrankos pokalbis:  2022-09-13  10 val.

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre  adresu; Liepų g. 11, Svėdasų sen., Aulelių k.,  Anykščių rajonas.

Informacija pasiteiravimui : Tel. Nr.861330409

Skip to content