Menu Close

Bendruomeniniai vaikų globos namai

  Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir organizuoti vaikui bendruomenines socialinės paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti.

Bendruomeninių vaikų globos namų funkcijos:

 • Įgyvendinti vaiko globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Ginti globojamo (rūpinamo) vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus bei jį atstovauti.
 • Administruoti globotinių (rūpintinių) turtą, tvarkyti iš globojamo (rūpinamo) vaiko turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą, jeigu nėra paskirtas kitas turto administratorius, priimti arba atsisakyti priimti palikimą vaiko vardu, vadovaujantis LR Civilinio kodekso ir LR Civilinio proceso kodekso nuostatomis bei socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintomis Globojamo (rūpinamo) vaiko turto globos (rūpybos) administravimo ir palikimo priėmimo rekomendacijomis.
 • Sudaryti vaikui saugias, palaikančias ir jaukias, artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas;
 • Sudaryti vaikui teigiamą emocinę aplinką, užtikrinant geranoriškus, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius;
 • Nustatyti ir įvertinti individualius vaiko poreikius, įsigilinant į vaiko, jo šeimos bei aplinkos ypatybes, atkreipiant dėmesį ne tik į problemas ir sunkumus, bet ir vaiko (jo šeimos) stipriąsias ypatybes, turimus išteklius, siekiant jas palaikyti ir plėtoti.
 • Sudaryti ir įgyvendinti individualius vaiko socialinės globos planus (toliau – ISGP), o nuo 16 metų – ir savarankiško gyvenimo planus (toliau – SGP). ISGP ir SGP turi atsispindėti visos normaliai vaiko raidai būtinos sąlygos ir paslaugos, kurios numatomos remiantis poreikių vertinimu. Globos procesas grindžiamas individualizuotu vaiko planu.
 • Rūpintis vaiko sveikata, ugdymu bei užimtumu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą;
 • Sudaryti palankias sąlygas vaiko socializacijai ir resocializacijai;
 • Bendradarbiauti su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais (taip pat asmenimis, susijusiais su vaiku emociniais ryšiais), siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą, ar nustatyti globą šeimoje, paruošti vaikus susitikimams su biologiniais tėvais ar kitais artimaisiais, sudaryti tinkamas sąlygas susitikimams BVGN ar kitoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, dalyvauti vaiką grąžinant į šeimą ar jį apgyvendinant globėjo šeimoje;
 • Dalyvauti vaikų laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka;
 • Bendradarbiauti su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-VVTAĮT) specialistais, globos centrais ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, švietimo, sveikatos, teisėsaugos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, suinteresuotomis vaiko gerove;
 • Organizuoti BVGN darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą, taip pat ir tęstinius mokymus pagal VVTAĮT direktoriaus patvirtintas mokymo ir konsultavimo programas (toliau-GIMK programos), dalijimosi patirtimi susitikimus ir kt.
 • Vykdyti kitas įstatymuose numatytas funkcijas, siekiant užtikrinti vaiko fizinę, emocinę ir socialinę gerovę.
Skip to content